Vaccination af børn

Ophold med mindre børn, specielt spædbørn, i lande med højere forekomst af smitsomme sygdomme, herunder udviklingslande, bør altid overvejes nøje. Her gives information om tidligste alder for vaccination og mindste antal vaccinationer før nødvendige ophold. Ved længerevarende ophold, fx udstationering, er det som regel mest hensigtsmæssigt at følge det lokale børnevaccinationsprogram.

Hvilke særlige rejsevaccinationer, der foreslås til de enkelte lande, fremgår ved søgning under det enkelte land og den konkrete rejsevarighed. Vær opmærksom på, at indvandrerbørn, som besøger oprindelseslandet, er i særlig risiko og foreslås vaccineret uanset opholdets varighed.

DiTeKiPol/Hib

Det bør tilstræbes, at barnet har fået de første to vaccinationer inden afrejse. 

Hvis der anvendes DiTeKiPol/Hib grundvaccine fra AJ Vaccine A/S kan vaccination gives fra 2 måneders alderen. Intervallet mellem de to første vaccinationer skal helst være otte uger, dog er minimumsintervallet fire uger. 

Hvis der anvendes DiTeKiPol/Hib grundvaccine Pentavac fra Sanofi Pasteur kan denne ligeledes gives fra 2 måneder. I dette tilfælde anbefales et grundprogram med 4 doser, med 1-2 måneder mellem både dosis 1 og 2, og dosis 2 og 3, samt mindst 6 måneder mellem dosis 3 og 4. Omkostningen ved evt. ekstra Pentavac på grund af udlandsrejse skal bæres af forældrene.

Skal et spædbarn besøge områder, hvor polio fortsat forekommer, eller hvor der er udbrud af polio, anbefales det, at barnet har fået mindst to poliovacciner, dog tre vacciner, såfremt den første gives allerede i 2-månedersalderen.

Pneumokokker

I det normale tredosis-program kan første dosis af konjugeret pneumokokvaccine (Prevenar13) gives fra 2-månedersalderen. Det bør da tilstræbes, at barnet inden afrejse har fået de første to vaccinationer med to måneders interval. Vaccinen kan evt. gives i et accelereret firedosis-program, når barnet er henholdsvis 6, 10, 14 uger og 11-15 måneder.

Mæslinger, fåresyge og røde hunde

Hvis man skal opholde sig i et område med kendt udbrud af mæslinger, kan MFR-vaccinen gives fra 9-månedersalderen. I særlige tilfælde kan vaccinen eventuelt gives off-label fra 6-månedersalderen. I begge disse tilfælde medfører det, at vaccinationen skal gentages ved de anbefalede tidspunkter i børnevaccinationsprogrammet (15 måneder og 4 år). Omkostningen ved evt. ekstra MFR-vaccination på grund af udlandsrejse skal bæres af forældrene.

Hepatitis A

Børn kan vaccineres fra 1-årsalderen. Børn i alderen 1-15 år gives børnedosis to gange med 6-12 måneders interval. Efter én vaccination varer beskyttelsen i fem år, efter to vaccinationer i mindst 30-40 år, måske livslang. Til børn under 1 år kan anvendes humant normal immunglobulin.

Personer smittet med hepatitis A udskiller virus i afføringen. Under dårlige hygiejniske forhold overføres virus til drikkevand og fødevarer. Modtagelige personer bliver således smittet ved indtagelse af forurenet vand og mad, eller direkte eller indirekte kontakt med afføring, fx på forurenede overflader. Derfor er det ekstra vigtigt, når man rejser med små børn at opretholde god håndhygiejne, sørge for at drikkevandet er gennemkogt eller behandlet på anden vis, og at maden er godt gennemkogt, og frugt er skrællet. Læs mere under ”Generelle rejseråd”.

Hepatitis B og hepatitis A+B

I udviklingslande kan der være smitterisiko for hepatitis B ved lægebehandling på grund af brug af ikke-sterilt udstyr. Desuden er smitte ved tæt kontakt mellem børn velbeskrevet. Vaccination foreslås især til børn, der kommer i kontakt med lokale børn.
Hepatitis B-vaccinen kan bruges fra fødslen. Der gives tre vaccinationer (børnedosis): dag 0, én måned og seks måneder.
Ved behov for beskyttelse mod både hepatitis A og B kan den kombinerede A+B vaccine anvendes. Til børn i alderen 1-15 år gives tre vaccinationer (børnedosis): dag 0, én måned og seks måneder. Alternativt kan barnet gives to doser Ambirix®, som svarer til Twinrix® voksen, med 6-12 måneders interval.

Meningokoksygdom

Vaccination med firevalent meningokokvaccine (Menveo® eller Nimenrix®), foreslås ved ophold i lande i Afrika, hvor meningokoksygdom i perioder optræder epidemisk (meningitisbæltet), se under de enkelte lande.

Nimenrix® kan gives til spædbørn fra 6-ugersalder. 2. dosis skal gives mindst 2 måneder senere. En tredje (booster)dosis anbefales ved 12 måneder. Nimenrix® kan også anvendes til børn ≥ 1 år og voksne.

Menveo® kan anvendes til børn ≥ 2 år og voksne.

Gul feber

Vaccination kan være et krav for indrejse i visse lande, se under de enkelte lande. Vaccinen kan gives til børn fra 9-månedersalderen. På tvingende indikation, fx ved epidemisk forekomst af gul feber, kan vaccination undtagelsesvist gives fra 6-månedersalderen.
Mindre spædbørn må beskyttes bedst muligt mod myggestik. Vaccinerede børn bør dog også beskyttes mod myggestik. Læs mere under ”Generelle rejseråd”.

Denguefeber

Primær forebyggelse af myggestik anbefales altid.

Statens Serum Institut vurderer, at vaccination kan overvejes til personer over 4 år med normalt immunforsvar, når de skal opholde sig i mindst fire uger i denguefeberendemiske områder, og særligt ved viden om aktuel epidemisk forekomst af sygdommen, hvor vaccination kan overvejes allerede fra to ugers rejse. For nærmere information om hvilke lande sygdommen findes i, se kort over forekomst.

Vaccinationsprogrammet består af 2 vacciner givet med mindst 3 måneders interval.
Den optimale beskyttelse opnås efter fuldendt vaccinationsforløb. Der er data der indikerer en beskyttelse på godt 80 % én måned efter første vaccination, men beskyttelsesniveauet efter to måneder er ukendt, og hvis den rejsende kun kan nå at blive vaccineret én gang, bør denne informeres om, at beskyttelsesniveauet er suboptimalt.

Japansk encephalitis (hjernebetændelse)

Ved længerevarende ophold i Asien, normalt over 4 uger, hvor japansk encephalitis forekommer, specielt i landområder, foreslås vaccination.
Vaccinen kan gives fra 2-månedersalderen. Vaccination gives 2 gange inden afrejse med 4 ugers mellemrum. Børn i alderen 2 måneder til 3 år skal have halv dosis. Vaccinerede børn bør også beskyttes mod myggestik. Læs mere under ”Generelle rejseråd”.

Tyfus

Vaccination foreslås ved ophold under dårlige hygiejniske forhold i områder med risiko for tyfus, se under de enkelte lande. Indvandrerbørn, der skal på besøg i hjemlandet, foreslås vaccineret uanset opholdets varighed. Til børn over 2 år kan gives tyfusvaccine til injektion. Der gives én vaccination, og beskyttelsen varer i tre år. Til børn på 5 år og derover kan alternativt anvendes oral tyfusvaccine. Der gives tre kapsler med to dages interval, og beskyttelsen varer mindst et år.

Rotavirus

Rotavirusinfektion kan medføre alvorlig dehydrering, og vaccination kan overvejes til spædbørn. Der er markedsført to vacciner:
Rotarix®: Gives oralt og gives i to doser ved henholdsvis 6 og 10 uger.

RotaTeq®: Gives ligeledes oralt og gives i tre doser ved henholdsvis 6, 10 og 14 uger. (SSI lagerfører kun Rotarix®).

Vaccination skal være afsluttet før barnet bliver 24 uger.

Rabies

Vaccination mod rabies foreslås til børn fra 1-årsalderen, der skal på langtidsophold eller rejse til landområder med vanskelig adgang til behandling af bidsår.
Der vaccineres to gange, dag 0 og 7. Ved efterfølgende eksposition for rabies (ved bid af hund, abe mv.) skal barnet have yderligere to vaccinationer, men barnet skal ikke have specifikt rabies-immunglobulin (HRIG).

Tuberkulose

BCG-vaccination foreslås til mindre børn op til 10-11-årsalder som skal på længerevarende eller gentagne ophold i højendemiske lande (incidens >40/100.000). BCG-vaccination kan gives fra fødslen. Virkning kan først påregnes efter 6-8 uger. Der er ikke dokumenteret effekt af revaccination. BCG-vaccination giver først og fremmest beskyttelse mod TB-meningitis og miliær TB, som især ses hos mindre børn.

Kolera

Koleravaccination er kun sjældent nødvendig, men bør overvejes ved rejse til områder med udbrud af kolera. Vaccinen (oral) kan gives til børn fra to år. Børn på 2-6 år primærvaccineres med tre doser med mindst én uges og højst seks ugers interval. Boosterdosis gives efter seks måneder.

Kolera smitter primært via forurenet vand eller fødevarer, og risikoen kan derfor reduceres betydeligt ved at sikre rent vand og varmetilberedte fødevarer. Det er sjældent, at bakterien smitter fra person til person. Læs mere under ”Generelle rejseråd”.